نویسنده:کـارل بـورمـان                                                         مترجم:محمد حسن لطفى

ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۴۲۷ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩٔ ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺁﺗﻨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ . ﺍﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺗﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻭﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﯾﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺩﺭ ۳۹۹ پ.م ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺁﺗﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ . ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۸۷ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﺗﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺳﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۶۶ ﻭ ۳۶۱ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﯿﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺍﻓﺘﺎﺩ . ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۳۴۷ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩ ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺷﺖ .

فلسفه را باید از افلاطون آغاز کرد زیرا به قول کارل یاسپرس فیلسوف آلمانی :
( افلاطون بنیانگذار آن چیزی است که برای نخستین بار از زمان او فلسفه به معنی راستین کلمه نامیده شده است ) و سخن وایتهد فیلسوف انگلیسی که گفته است : هر فلسفه ای که پس از افلاطون پیدا شده حاشیه ای است بر فلسفه افلاطون، سخن با معنایی است. شیرینی و شادابی و افسون گفتگوهای او حتی خواننده مبتدی را چنان مجذوب می کند که رساله ای را که خواندن آغاز کرده است تا پایان نبرد از دست نمی کند از این رو متفکران باختر زمینی افلاطون را تازه کشف کرده اند یعنی تقریبا از دویست سال پیش پژوهندگان فلسفه هر روز کتابی تازه به منظور روشن ساختن نکته ای از نکات فلسفه ی او به مشتاقان فلسفه عرضه میکنند.
نویسنده کتاب زیر بورمان استاد فلسفه در دانشگاه کلن آلمان است و این کتاب در آنجا تدریس میشود. نویسنده کوشیده است خواننده را با سه موضوع از موضوعات اصلی فلسفه افلاطون یعنی ایده و نظریه روح و نظریه ی فضیلت آشنا سازد.

درخواست کتاب

  • کتاب های صوتی در صورت وجود ارسال می شود و در صورت نبود، فایل پی دی اف ارسال خواهد شد. شما با انتخاب گزینه زیر فقط اولویت رو مشخص میکنید.