هزینه خرید کتاب

در سال چقدر  هزینه خرید کتاب می کنید؟